Bij Jaco den Boer respecteren wij jouw privacy en gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. In dit document vind je meer informatie over welke gegevens wij precies verzamelen en waarom wij dit doen. We voldoen hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25-05-2018 van kracht is. Door gebruik te maken van onze website geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

Artikel 1: Bedrijfsgegevens Jaco den Boer
Via de website kan informatie of een offerte worden opgevraagd via een contactformulier
Hieronder vind je de volledige informatie van Jaco den Boer:
Naam: Jaco den Boer
Adres: Brinkgreverweg 24, 8161 NW Epe
Website: https://www.jacodenboer.nl
E-mail: info@jacodenboer.nl
Telefoon: 0031 (0)6 13 40 69 64
KvK-nummer: 52013952

Artikel 2: Welke gegevens worden op ons portal verzameld en verwerkt en waarom?

Telkens wanneer jij gebruik maakt van onze website, verzamelen wij persoonsgegevens van je. Dit gaat om gegevens die je zelf opgeeft, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook om gegevens die automatisch worden verzameld, zoals cookies.

Wij verzamelen deze gegevens omwille van diverse redenen:

Omdat wij onze bedrijfsactiviteiten zonder verschillende van deze gegevens niet of nauwelijks kunnen uitvoeren;

omdat we je zonder deze gegevens minder goed van dienst kunnen zijn;

en omdat we hiermee voor een betere gebruikerservaring kunnen zorgen.

Deze grondslag om persoonsgegevens te verzamelen wordt ook wel ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd. Het doel van deze vorm van verwerking van persoonsgegevens is het voor jou mogelijk maken om gebruik te maken van de website van Jaco den Boer. Jaco den Boer verzamelt twee soorten gegevens: persoonsgegevens en anonieme gegevens. Op basis van persoonsgegevens kan jouw identiteit worden herleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Als je gebruik maakt van onze website www.jacodenboer.nl wordt er gebruik gemaakt van cookies en van vergelijkbare technieken.

Meer informatie over het gebruik van verzamelde cookies vind je hier:
https://jacodenboer.nl/cookiebeleid

Jaco den Boer verzamelt en verwerkt onder meer de volgende (persoons)gegevens van je:

Voor- en achternaam: in verband met de vindbaarheid van een aanvraag, een juiste aanhef in de communicatie naar de betrokkene en de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
E-mailadres: voor het versturen van een bevestiging, factuur of andere e-mail met mogelijkheid tot betalen of voor het versturen van nieuwsbrieven indien de betrokkene zich hiervoor zelf heeft aangemeld.
Adres, postcode, woonplaats en land: in verband met het verzenden van schriftelijke communicatie  en de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
Telefoonnummer: in verband met het door kunnen geven van informatie, zoals wijzigingen
Cookies: om de gebruikerservaring op de website te kunnen verbeteren, campagnes te kunnen optimaliseren en gepersonaliseerde marketing uitingen buiten de website om te kunnen creëren.

Om transparant te communiceren omtrent het verzamelen van persoonsgegevens vind je onze Privacy Policy terug op elke plek waar wij online jouw gegevens verzamelen:

Website
Cookies worden opgeslagen gedurende de volledige tijd dat je surft op pagina’s van www.jacodenboer.nl.

De gegevens zoals hierboven vermeld, worden in het geval van het maken van een boeking na ontvangst maximaal 7 jaar bewaard. Deze termijn is bepaald in verband met verplichtingen naar verzekeraars en naar de belastingdienst toe. Overige opgeslagen gegevens bewaren we in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Artikel 3. Gebruik van (persoons)gegevens door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal Jaco den Boer jouw (persoons)gegevens niet aan derde partijen verstrekken voor marketingdoeleinden. Jaco den Boer kan deze gegevens wel aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid. Zo zullen de gegevens onder andere worden verstrekt aan personen/instanties die gerechtigd zijn om deze gegevens te verkrijgen dan wel toegang tot deze gegevens te krijgen. Jaco den Boer is tevens genoodzaakt om je gegevens met derden te delen indien zij hier op basis van wettelijke bepalingen toe verplicht is. Denk hierbij aan de gevolgen van een rechtszaak en/of wanneer Jaco den Boer dit noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Om onze bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen voeren, delen we bepaalde opgeslagen persoonsgegevens met jouw goedkeuring met externe partijen, met wie wij een bewerkersovereenkomst hebben gesloten om ervoor te zorgen dat er vertrouwelijk met je gegevens wordt omgegaan:

Google: Website- en zoekgedrag van websitebezoekers van Jaco den Boer, alsmede bijbehorende cookies, worden gedeeld met Google. We doen dit om voor jou een prettige website-ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Meer informatie over het opslaan van jouw cookies vind je op https://jacodenboer.nl/cookiebeleid

Artikel 4. Hoe beschermt Jaco den Boer jouw persoonlijke informatie?
Jaco den Boer neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerken. Je gegevens worden dan ook altijd op de best mogelijke manier beschermd en vertrouwelijk behandeld. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Op alle pagina’s, inclusief de pagina’s waar persoonsgegevens worden verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Dit geldt ook voor e-mails waarin persoonsgegevens worden verzonden. Wachtwoorden worden altijd gecodeerd opgeslagen. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van gasten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Artikel 5. Wat zijn jouw rechten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens?
Als gebruiker van ons platform heb je diverse rechten wat betreft de persoonsgegevens die door

Jaco den Boer verzameld worden:

Recht op inzage: wanneer je een overzicht wilt hebben van de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen, zijn wij verplicht deze gegevens aan je te verschaffen. Voor inzage in je opgeslagen gegevens kun je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Het recht op inzage hangt samen met het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen bij ons (digitaal en schriftelijk) kunt opvragen en je deze gegevens indien gewenst gemakkelijk aan een andere partij kunt doorgeven.
Recht op correctie en verwijdering: wens je de gegevens die wij van je hebben opgeslagen te wijzigen of te verwijderen, dan zijn wij verplicht hieraan gehoor te geven. Ook voor het aanpassen en/of verwijderen van je opgeslagen gegevens kun je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Jaco den Boer zal derde partijen op de hoogte brengen van de gewijzigde en/of verwijderde persoonsgegevens. Jaco den Boer hoeft hier niet aan te voldoen indien dit onmogelijk is of wanneer dit een onevenredige inspanning kost.

Als gebruiker van onze website heb je te allen tijde recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op onze website. Jaco den Boer zal indien gewenst door de betrokkene de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens staken, tenzij Jaco den Boer dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien je een klacht over ons privacybeleid wenst in te dienen, kun je je wenden tot Jaco den Boer.

Artikel 6. Wijzigingen
Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen en raden je aan zo nu en dan deze pagina te bezoeken, zodat je op de hoogte bent van de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen. Eventuele wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zul je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 22 mei 2018.

Artikel 7. Contact
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van Jaco den Boer  kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Dit is mogelijk op de volgende manieren:

- Per e-mail: info@jacodenboer.nl
- Per telefoon: 0031 (0)6 13 40 69 64
- Per post: Brinkgreverweg 24, 8161 NW Epe

Opgemaakt te Epe, 22-05-2018


OFFERTE